Player Type Seri Amount Coin Token Status Speed Note Date time
skinmate VIETTEL 10008790824204 100.000 VNĐ + 200 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-25 19:44:01
TieuHoLy VIETTEL 10008791648017 100.000 VNĐ + 200 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-25 14:24:21
TieuHoLy VIETTEL 10008791648018 100.000 VNĐ + 200 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-25 14:22:44
TieuHoLy VIETTEL 10008791648016 100.000 VNĐ + 200 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-25 14:21:24
TieuHoLy VIETTEL 10008791648019 100.000 VNĐ + 200 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-25 14:18:26
TieuHoLy VIETTEL 10008791648020 100.000 VNĐ + 200 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-25 14:16:39
Haidragons1 ATM 123456789 500.000 VNĐ + 1000 250 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-25 08:14:34
GD_Dashy VIETTEL 10008108822656 50.000 VNĐ + 100 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-25 08:08:40
Haidragons1 ATM 123456789 50.000 VNĐ + 65 25 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-24 11:36:05
lo3k VIETTEL 10007910023593 20.000 VNĐ + 20 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-23 16:50:00
unmei_VN MOBI 092651001310405 100.000 VNĐ + 100 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-23 16:41:34
SNgan VIETTEL 10007646711781 20.000 VNĐ 0 0 Thẻ sai Nạp chậm Error (005) 2022-01-22 19:27:17
FBT_LeonLuna VIETTEL 10008263835898 100.000 VNĐ + 100 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-22 07:42:26
RinionZ VIETTEL 10007497948004 20.000 VNĐ + 20 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-21 08:18:35
RinionZ VIETTEL 10008218428023 50.000 VNĐ + 50 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-21 08:17:35
luutung1 VIETTEL 10008260012409 100.000 VNĐ + 100 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-20 19:26:44
Ducfpt246 VIETTEL 10008260012418 100.000 VNĐ + 100 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-20 19:23:42
EmHuy MOMO 123456789 50.000 VNĐ + 65 25 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-19 19:50:48
huybuoi VIETTEL 10008794009060 100.000 VNĐ + 100 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-18 19:21:14
huybuoi VIETTEL 10007883209354 200.000 VNĐ + 200 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-18 19:19:59
luutung1 VIETTEL 10008260834645 100.000 VNĐ + 100 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-18 18:09:09
luutung1 VIETTEL 10008260834645 100.000 VNĐ 0 0 Thẻ sai Nạp chậm Error (005) 2022-01-18 18:07:02
luutung1 VIETTEL 10008260834650 100.000 VNĐ + 100 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-18 17:53:50
anhty147896325 VIETTEL 10008674144406 50.000 VNĐ + 50 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-15 18:12:31
anhty147896325 VIETTEL 10008154111204 20.000 VNĐ + 20 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-15 18:10:17
Rainbowby111 VIETTEL 10007643427369 20.000 VNĐ + 20 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-15 13:54:36
thaid VIETTEL 10008783602534 100.000 VNĐ + 100 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-15 08:57:26
Razer VIETTEL 10008789824748 100.000 VNĐ + 100 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-14 13:52:04
tuthan2009 VIETTEL 10000566342847 10.000 VNĐ 0 0 Thẻ sai Nạp chậm Error (005) 2022-01-13 12:00:57
tuthan2009 VIETTEL 10007652812044 20.000 VNĐ + 20 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-13 11:57:39
Jennylvrain VIETTEL 10007643427261 20.000 VNĐ + 20 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-12 09:14:42
Jennylvrain VIETTEL 10007643427226 20.000 VNĐ + 20 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-12 09:12:21
Jennylvrain VIETTEL 10007643427241 20.000 VNĐ + 20 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-12 09:10:35
Jennylvrain VIETTEL 10008023109052 50.000 VNĐ + 50 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-12 08:57:37
shadow666 VIETTEL 10008078947840 100.000 VNĐ + 100 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-10 13:09:04
shadow666 VIETTEL 10008078947835 100.000 VNĐ + 100 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-10 13:08:15
huybuoi VIETTEL 10008839813921 200.000 VNĐ + 200 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-09 15:24:29
huybuoi VIETTEL 10008791648001 100.000 VNĐ + 100 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-09 15:22:46
huybuoi VIETTEL 10008791638001 100.000 VNĐ 0 0 Thẻ sai Nạp chậm Error (005) 2022-01-09 15:18:50
Rainbowby111 VIETTEL 10008023109057 50.000 VNĐ + 50 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-08 19:09:47
Rainbowby111 VIETTEL 10008023109057 50.000 VNĐ 0 0 Thẻ sai Nạp chậm Error (005) 2022-01-08 19:04:58
creeperry MOBI 081751000721245 500.000 VNĐ + 500 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-07 22:33:27
creeperry MOBI 81751000721245 500.000 VNĐ 0 0 Thẻ sai Nạp chậm Error (005) 2022-01-07 22:30:59
creeperry MOBI 081751000721239 500.000 VNĐ + 500 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-07 22:30:22
creeperry MOBI 081751000721238 500.000 VNĐ + 500 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-07 22:29:42
Unknow_Name VIETTEL 10007646711762 20.000 VNĐ + 20 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2022-01-05 18:02:44
shadow666 VIETTEL 10008253941913 100.000 VNĐ + 100 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2021-12-31 21:42:07
shadow666 VIETTEL 10008253941917 100.000 VNĐ + 100 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2021-12-31 21:41:19
shadow666 VIETTEL 1000819362016 50.000 VNĐ + 50 0 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2021-12-30 16:12:42
SNgan GARENA 09757246177109 100.000 VNĐ 0 0 Thẻ sai Nạp chậm Error (005) 2021-12-29 19:46:33