Player Type Seri Amount Coin Status Speed Note Date time
anquoc5 VIETTEL 10003228545804 20.000 VNĐ 0 Thẻ sai Nạp chậm Error (002) 2019-07-18 14:43:08
HuynhCongCuong VIETTEL 10003919447212 100.000 VNĐ 0 Thẻ sai Nạp chậm Error (002) 2019-07-18 14:17:05
HuynhCongCuong VIETTEL 10003919447212 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-18 14:15:49
huyskt VIETTEL 10004538620289 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Nạp chậm Đã cộng coin 2019-07-18 14:10:49
anhakvip VIETTEL 10002460635622 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Nạp chậm Đã cộng coin 2019-07-18 14:01:24
anhakvip VIETTEL 10002460635622 0 VNĐ 0 Thẻ sai Nạp chậm Error (005) 2019-07-18 12:35:35
halapiaron VIETTEL 10002450629097 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Nạp chậm Đã cộng coin 2019-07-18 11:04:05
Z_Lock_Cat_Z VIETTEL 10003387245735 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Nạp chậm Đã cộng coin 2019-07-18 10:51:48
huyocchos12 VIETTEL 10002433745746 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Nạp chậm Đã cộng coin 2019-07-18 10:32:39
huyocchos12 VIETTEL 10002433745745 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Nạp chậm Đã cộng coin 2019-07-18 10:31:17
CreeperLava451 VIETTEL 10003910831395 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Nạp chậm Đã cộng coin 2019-07-18 08:19:44
CreeperLava451 VIETTEL 10003910831395 100.000 VNĐ 0 Thẻ sai Nạp chậm Error (002) 2019-07-18 08:16:39
BestGamer VIETTEL 10003471706494 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-18 08:15:58
nhokvudkl VIETTEL 10002493019082 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-18 07:51:12
changer VIETTEL 10003467312796 50.000 VNĐ + 75 Thẻ đúng Nạp chậm Đã cộng coin 2019-07-17 21:55:48
changer VIETTEL 10003467312793 50.000 VNĐ + 75 Thẻ đúng Nạp chậm Đã cộng coin 2019-07-17 21:55:03
buonquama VIETTEL 10004538320721 20.000 VNĐ + 30 Thẻ đúng Nạp chậm Đã cộng coin 2019-07-17 20:16:45
hoangbinh VIETTEL 10003435312149 0 VNĐ 0 Thẻ sai Nạp chậm Error (005) 2019-07-17 19:42:22
prohot_boy VIETTEL 10003472744421 0 VNĐ 0 Thẻ sai Nạp chậm Error (005) 2019-07-17 19:40:10
vKenGamerv VIETTEL 10001429123664 10.000 VNĐ + 15 Thẻ đúng Nạp chậm Đã cộng coin 2019-07-17 19:21:44
vKenGamerv VIETTEL 10001429123664 0 VNĐ 0 Thẻ sai Nạp chậm Error (005) 2019-07-17 19:18:58
Emcontrinh VIETTEL 10003442817416 50.000 VNĐ + 75 Thẻ đúng Nạp chậm Đã cộng coin 2019-07-17 18:47:00
Ender_ManMan1 VIETTEL 10003625209565 200.000 VNĐ + 200 Thẻ đúng Nạp chậm Đã cộng coin 2019-07-17 18:33:11
hieu1997 VIETTEL 10003451000645 50.000 VNĐ + 75 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-17 17:03:51
HuynhCongCuong VIETTEL 10001396131799 500.000 VNĐ + 750 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-17 16:37:10
HuynhCongCuong VIETTEL 10001396131795 500.000 VNĐ + 750 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-17 14:45:46
HuynhCongCuong VIETTEL 10001396131798 500.000 VNĐ + 750 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-17 14:43:38
linseeNA VIETTEL 10003200047593 20.000 VNĐ + 30 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-17 14:36:40
dai2k35 VIETTEL 10004534440946 10.000 VNĐ + 15 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-17 14:28:04
BestGamer VIETTEL 10002482746218 20.000 VNĐ + 30 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-17 14:14:57
Knorke1989 VIETTEL 10002486528830 20.000 VNĐ + 30 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-17 13:39:53
dai2k35 VIETTEL 10002516749004 20.000 VNĐ + 30 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-17 13:34:48
huyocchos12 MOBI 077541000228654 10.000 VNĐ + 10 Thẻ đúng Nạp chậm Đã cộng coin 2019-07-17 12:34:17
huyocchos12 MOBI 078601002386974 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Nạp chậm Đã cộng coin 2019-07-17 11:24:21
Ferrary VIETTEL 10002511120779 20.000 VNĐ + 30 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-17 10:35:19
dai2k35 VIETTEL 10002346524454 20.000 VNĐ + 30 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-17 08:37:28
bestbuilder_vn VIETTEL 10001426232163 10.000 VNĐ + 15 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-17 08:29:26
phivu VIETTEL 10004538647831 20.000 VNĐ + 30 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-17 08:19:21
tapchoi11 VIETTEL 10002482746209 20.000 VNĐ + 30 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-17 08:05:45
bestbuilder_vn VIETTEL 10001426232180 10.000 VNĐ + 15 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-17 07:22:47
Knorke1989 VIETTEL 10003404504175 50.000 VNĐ + 75 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-17 07:15:04
LV_Tog VIETTEL 10003393127685 50.000 VNĐ + 75 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-16 21:00:56
LV_Tog VIETTEL 10003393127696 50.000 VNĐ + 75 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-16 20:59:40
LV_Tog VIETTEL 10003393127686 50.000 VNĐ + 75 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-16 20:54:39
LV_Tog VIETTEL 10003393127687 50.000 VNĐ + 75 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-16 20:52:59
LixoraxHD VIETTEL 10000564442061 10.000 VNĐ + 15 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-16 20:18:12
Ender_ManMan1 VIETTEL 10003625209570 200.000 VNĐ + 300 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-16 17:53:10
_Hjkki_ VIETTEL 10002426509017 20.000 VNĐ + 30 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-16 15:08:03
kudokun123 VIETTEL 10003452941889 50.000 VNĐ + 75 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-16 14:56:43
Panda13246 VIETTEL 10003914742730 100.000 VNĐ + 150 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-16 14:11:01
ACE_Nobita123 VIETTEL 10003472015134 50.000 VNĐ + 75 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-16 14:03:33
ngoc1linh2nhi3 VIETTEL 10003456608378 50.000 VNĐ + 75 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-16 14:03:09
daaf VIETTEL 10002467210682 20.000 VNĐ + 30 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-16 12:04:45
chanwa9987 VIETTEL 10003174408274 20.000 VNĐ + 30 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-16 11:28:38
qSynk VIETTEL 10003434726123 50.000 VNĐ + 75 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-16 10:07:56
LixoraxHD VIETTEL 10003217630470 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Nạp chậm Đã cộng coin 2019-07-15 20:46:59
hfgyufuir VIETTEL 10004535525519 0 VNĐ 0 Thẻ sai Nạp chậm Error (005) 2019-07-15 20:36:11
tapchoi13 VIETTEL 10002482746227 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-15 18:34:01
tapchoi13 VIETTEL 10002482746229 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-15 18:32:12
tapchoi13 VIETTEL 10002482746234 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Nạp nhanh Đã cộng coin 2019-07-15 18:27:12