Player Type Seri Amount Coin Status Note Date time
sippir2001 Viettel 10003551009410 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-24 15:30:25
bossmega Vina 51500124598825 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-24 13:07:00
Fango Viettel 10003545907962 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-24 13:00:19
Mttgamer690 Viettel 10003586308871 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-24 10:26:58
iMyoUrHeArtnF Viettel 10003343316848 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-24 10:23:02
Mttgamer690 Viettel 10003588718630 100.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (002) 2019-05-24 10:14:33
gn027c Vina 59950000846239 500.000 VNĐ + 500 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-24 10:12:59
hungdztv Viettel 10003173615332 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-24 09:28:40
Teo_ChuTich Mobi 078181001403853 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-24 07:30:35
Teo_ChuTich Mobi 078181001403580 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-24 07:27:15
Teo_ChuTich Mobi 078181001403581 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-24 07:26:34
Teo_ChuTich Mobi 078181001403582 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-24 07:26:02
Teo_ChuTich Mobi 078181001603583 50.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (001) 2019-05-24 07:25:27
phong_neptune Mobi 075941001381605 10.000 VNĐ + 10 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-23 20:12:55
phong_neptune Mobi 075941001381606 10.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (001) 2019-05-23 20:09:27
K2_Fire_Lion Viettel 10003359044409 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-23 19:13:40
binanhung222 Viettel 10002217416077 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-23 18:57:40
phubilai1234 Viettel 10003571729497 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-23 16:48:18
Lukachim Viettel 36781521563 10.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (003) 2019-05-23 16:12:14
AMILY_HIHI Viettel 10003144319548 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-23 15:55:55
phuc0257 Viettel 10003356546081 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-23 15:46:45
Lukachim Viettel 36781521563 200.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (003) 2019-05-23 15:40:07
FAMILY_HIHI Viettel 10003144319524 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-23 15:21:33
FAMILY_HIHI Viettel 10003144319548 20.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (002) 2019-05-23 15:09:11
FAMILY_HIHI Viettel 10003144319523 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-23 15:02:22
FAMILY_HIHI Viettel 10003144319547 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-23 15:00:53
FAMILY_HIHI Viettel 10003144319522 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-23 14:56:20
PunDog Viettel 10003170446935 20.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (002) 2019-05-23 14:04:42
PunDog Viettel 10003170446935 20.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (002) 2019-05-23 13:51:29
FAMILY_HIHI Viettel 10003348621606 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-23 12:11:47
FAMILY_HIHI Viettel 10003348621601 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-23 12:07:44
FAMILY_HIHI Viettel 10003348621597 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-23 12:05:09
phubilai1234 Viettel 10003571729498 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-23 10:29:09
phubilai1234 Viettel 10003571729496 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-23 09:52:23
Teo_ChuTich Viettel 10003364946779 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-23 09:42:17
khang147s Mobi 076251000851496 10.000 VNĐ + 10 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-23 07:26:58
vinhonline8 Mobi 078201002162345 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-22 21:22:01
huybao1234 Viettel 10003593035516 100.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (002) 2019-05-22 19:52:34
GrayFish6969 Viettel 10003365041269 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-22 19:52:00
hungdztv Viettel 10003173615707 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-22 19:25:01
phanphuc1401 Mobi 077551002163205 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-22 17:32:19
phanduc132 Mobi 077551002163209 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-22 17:14:51
nhnguyen Viettel 10003373941339 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-22 17:07:48
PewGaming Viettel 10002340736685 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-22 16:19:30
PewGaming Viettel 10002340736687 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-22 16:12:17
EmeralDarkLight Mobi 077531000990820 10.000 VNĐ + 10 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-22 11:34:42
binanhung222 Viettel 10002217416076 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-22 10:43:00
EmeralDarkLight Mobi 077531000990820 10.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (002) 2019-05-22 10:13:55
cuong55554 Viettel 10004519121464 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-22 09:05:06
EzioAuditore Viettel 10003127017946 20.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (002) 2019-05-21 16:08:22
EzioAuditore Viettel 10003127017946 20.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (002) 2019-05-21 16:02:44
TokisakiKurumi Viettel 10003177101330 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-21 15:49:18
daaf Mobi 077521001422399 20.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (001) 2019-05-21 15:29:29
daaf Mobi 077521001422381 20.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (003) 2019-05-21 15:29:14
daaf Mobi 077521001423281 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-21 15:28:45
daaf Mobi 077521001423201 20.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (001) 2019-05-21 15:28:26
daaf Mobi 077551001423201 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-21 15:27:18
ngan2004 Viettel 10003276421030 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-21 15:10:22
LavaGM Viettel 10004519310315 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-21 15:03:59
kuroanna123 Viettel 10003156747445 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-05-21 14:24:44