Player Type Seri Amount Coin Status Note Date time
HungTvhd Viettel 10002347428396 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-21 20:28:25
Minenobb123 Viettel 10003540540605 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-21 20:18:08
sangnguzx Viettel 10002284542453 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-21 20:11:27
duong3989 Viettel 10001577721657 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-21 20:07:11
sangnguzx Viettel 10002284542458 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-21 20:05:55
sangnguzx Viettel 10001777203658 200.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (001) 2019-03-21 19:13:32
Kang_ZenPiKa Mobi 076291000353991 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-21 18:03:15
skyhiep Viettel 10003540405509 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-21 15:55:26
skyhiep Viettel 10003540405505 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-21 15:54:22
Sonlol123 Vina 55010026219302 100.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (001) 2019-03-21 13:22:34
EpicGamerGuy Viettel 10003951709673 200.000 VNĐ + 200 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-21 11:59:52
EpicGamerGuy Viettel 10003951709668 200.000 VNĐ + 200 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-21 11:57:49
gn027c Vina 59700004739011 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-21 11:49:51
tranluc7a6 Viettel 10002281615394 50.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (002) 2019-03-21 10:23:40
tranluc7a6 Viettel 10002281615393 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-21 10:23:25
tranluc7a6 Viettel 10002214718808 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-21 10:11:35
ducminigame2004 Viettel 10003556723813 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-21 09:45:05
ducminigame2004 Viettel 10003543240891 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-21 09:43:29
phuc_789 Viettel 10002135046995 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-21 07:02:17
HungTvhd Viettel 10002347428396 20.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (002) 2019-03-20 22:14:29
HungTvhd Viettel 10002347428395 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-20 22:12:13
Kang_ZenPiKa Mobi 076291000353995 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-20 21:31:19
gokus560 Mobi 078622000021255 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-20 21:04:48
CreeperGameAZ Viettel 10003261014424 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-20 14:43:21
TonyTV_VN Viettel 10000563630087 10.000 VNĐ + 10 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-20 14:07:32
TonyTV_VN Viettel 10002354906426 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-20 10:58:39
tenjkemetui Viettel 10001980926306 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-20 10:52:33
duong3989 Viettel 10001577721657 20.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (002) 2019-03-20 10:30:06
duong3989 Viettel 10001577721497 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-20 10:19:22
ducminigame2004 Viettel 10003620610459 200.000 VNĐ + 200 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-20 07:20:21
Kang_ZenPiKa Viettel 10003864800255 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-19 20:40:16
fuckingpro Viettel 10003708149954 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-19 17:48:45
tuan6b Viettel 10003708149959 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-19 17:29:25
yana100 Viettel 10003705005308 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-19 17:15:39
yana100 Viettel 10003705005307 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-19 17:12:21
fuckingpro Viettel 10003708149990 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-19 17:10:50
TonyTV_VN Viettel 10002355229638 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-19 14:30:35
gn027c Vina 55010031911743 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-19 13:59:17
mozilacop Viettel 10002215233029 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-19 12:53:30
mozilacop Viettel 10001881526481 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-19 11:46:17
thanhoithanh Vina 53510097889442 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-19 11:35:34
mozilacop Viettel 10001881526479 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-19 10:54:51
mozilacop Viettel 10002215332895 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-19 09:14:45
PvPMora Viettel 10001403349447 10.000 VNĐ + 10 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-18 21:17:43
BlueSang01 Viettel 10000494807775 10.000 VNĐ + 10 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-18 19:33:04
khanh19112005 Viettel 10002349845761 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-18 16:15:09
hoangtl2 Viettel 10002331209482 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-18 14:40:00
hoangtl2 Viettel 10002331209500 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-18 14:37:26
hoangtl2 Viettel 10002331209499 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-18 14:36:17
EpicGamerGuy Viettel 10002087344494 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-18 11:49:23
suprnoob Viettel 10003531221019 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-18 11:27:14
thanhoithanh Vina 53510102321419 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-18 11:05:07
anhtuv1v Viettel 10002299506879 100.000 VNĐ + 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-18 07:40:24
minh___thuan Viettel 10002027600742 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-17 18:33:05
legoboyminer Viettel 10002243624792 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-17 15:07:22
NhuTieuThu255 Viettel 10002257927535 50.000 VNĐ 0 Thẻ sai Error (001) 2019-03-17 13:30:57
_BinDz_ Viettel 10002173415873 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-17 09:48:44
_BinDz_ Viettel 10002173415890 20.000 VNĐ + 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-17 09:47:35
Fango Viettel 10003852614770 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-17 09:39:17
Fango Viettel 10003852614790 50.000 VNĐ + 50 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-03-17 09:28:10