TÀI KHOẢN MINECRAFT LẦY LỘI

Đang bảo trì tính năng TÀI KHOẢN
Vui lòng vào game dùng lệnh /regsiter <mk> <nhaplaimk> để tạo tài khoản.

 

 

  1.  Tài khoản đăng nhập trên website và tài khoản đăng nhập trong game là giống nhau.
  2.  Tạo tài khoản trên website vui lòng viết liền không dấu.
  3.  Sau khi tạo tại khoản trên website xong vui lòng kiểm tra email để xác nhận và cài mật khẩu.
  4.  Nếu bạn đăng ký bằng lệnh trực tiếp trong game thì hãy thêm email bằng cách đăng nhập vào server game minecraft ngay tại lobby và dùng lệnh /email add <Email của bạn> (dành cho trường hợp nick đăng ký trong game chưa thêm emai).
  5.  Nếu tài khoản bị mất mật khẩu nhưng chưa thêm email admin sẽ không xử lý.

ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP QUÊN MẬT KHẨU PROFILE